Mediante este aviso, MARÍA MERCEDES FRAGA ARÁN (en diante o TITULAR), con domicilio na Lires, 44, 15138 Cee (A Coruña), informan os usuarios do website acerca da súa POLÍTICA DE PRIVACIDADE E PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL.

En cumprimento da Lei 3/2018, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, infórmase que os datos de carácter persoal que, no seu caso, sexan facilitados polos usuarios a través da presente web site, incluiranse nos ficheiros de datos persoais correspondentes cuxo responsable é o TITULAR. Así mesmo, en caso de encher calquera dos formularios cos datos persoais solicitados e aceptar o seu envío, AUTORIZA EXPRESAMENTE ao TITULAR para que trate e incorpore no ficheiro automatizado da súa propiedade aqueles datos persoais facilitados, así como todos os datos que se xeren en relación coa súa participación e/ou uso dos distintos servizos que se ofrecen ou puidesen ofrecerse neste website.

No caso de que nos formularios incluísense datos de carácter persoal referentes a persoas físicas distintas de quen efectúa a solicitude, deberá esta última informar ás devanditas persoas dos extremos contidos no presente documento.

Salvo que especificamente establézase o contrario, considerarase necesario completar todos os datos dos campos de cada formulario, debendo o usuario encher os formularios con datos verdadeiros, exactos, completos e actualizados. O usuario será o único responsable de calquera dano ou prexuízo, directo ou indirecto, que puidese ocasionar ao TITULAR ou a calquera terceiro por mor do enchemento dos formularios con datos falsos, inexactos, incompletos ou non actualizados. En tal sentido, o usuario garante que os datos persoais no seu caso facilitados son veraces e faise responsable de comunicar ao TITULAR calquera modificación nos mesmos.

A recollida e tratamento automatizado dos datos persoais do usuario ten como finalidade proporcionar un medio de contacto entre os usuarios e o TITULAR a través da páxina web, así como a xestión de citas e consultas.

No caso de que o TITULAR prestase algún tipo de servizo especial no que determine unhas previsións específicas diferentes a estas no relativo á protección de datos persoais, terá primacía a aplicación das normas particulares indicadas para ese servizo en particular por encima das presentes, en caso de incongruencia.

Os datos facilitados nunca serán usados para finalidade distinta á anteriormente descrita, sendo inmediatamente cancelados cando deixen de ser necesarios para tal fin.

Toda a información relativa a Datos de Carácter Persoal recibida polo TITULAR é tratada coa máxima confidencialidade, respectando en todo momento o deber de segredo profesional. Os datos persoais proporcionados en ningún caso serán cedidos a terceiros.

O TITULAR adoptou os niveis de seguridade de protección de Datos Persoais legalmente requiridos, e instalou todos os medios e medidas técnicas ao seu alcance para evitar a perda, mal uso, alteración e acceso non autorizado aos Datos Persoais facilitados.

Mediante a súa aceptación á presente Política de Privacidade, Vd. autoriza expresamente ao TITULAR, en virtude do artigo 21 da Lei 34/2002 de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico (LSSICE) para que lle remita comunicacións comerciais ou publicitarias relativas a información ou servizos que consideren poidan resultar do seu interese, a través do email facilitado ou de calquera outro medio electrónico equivalente, sen prexuízo da posibilidade de revogación da devandita autorización de forma gratuíta e en calquera momento mediante o envío dun  mail á seguinte dirección fragasdacanteira@gmail.com.

O usuario ten dereito a acceder á información que lle concierne recompilada nos ficheiros do TITULAR, rectificala de ser errónea, cancelala ou opoñerse ao seu tratamento a través dunha única comunicación escrita e asinada (achegando copia do DNI ou documento identificativo equivalente) dirixida ao responsable do ficheiro, isto é, Dª MARÍA MERCEDES FRAGA ARÁN, con domicilio de notificacións a estes efectos en Lires, 94, 15138 Cee (A Coruña). Con todo, o usuario poderá igualmente exercer os mencionados dereitos a través da dirección de correo electrónico fragasdacanteira@gmail.com, achegando no devandito email copia asinada do DNI ou documento identificativo equivalente, e establecendo como asunto do correo "Exercicio de dereitos ARCO".

O TITULAR resérvase o dereito para modificar a súa política de protección de datos de acordo ao seu criterio, ou por mor dun cambio lexislativo, jurisprudencial ou na práctica empresarial. Se o TITULAR introducise algunha modificación, o novo texto será publicado en leste mesmo website, onde o usuario poderá ter coñecemento da política de protección de datos vixente en cada momento. En calquera caso, a relación cos usuarios rexerase polas normas previstas no momento preciso en que se accede ao website.

Esta web utiliza cookies para mellorar a experiencia do usuario. Se continua navegando consideramos que acepta o uso de cookies. OK Máis información